Virksomhetsplan for TAF

Hvis du vet hvor du skal gå og hvordan du tar deg dit, er det gode sjanser for å nå målet

Presentert på årsmøtet 27.april 2022

Trondhjems Arbeiderforenings virksomhetsplan bygger på TAF sine vedtekter, og tar utgangspunkt i §1 i vedtektene.

«Trondhjems Arbeiderforening (TAF) er en frivillig, ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon som har til formål å fremme sosialt arbeid, bidra til kulturell utvikling og ivareta medlemmenes interesser.»

Virksomhetsplanen er ment å være en utviklingsplan for Trondhjems Arbeiderforening (TAF). Den skal beskrive hva TAF ønsker å oppnå, og hvilke virkemidler som trengs for å oppfylle disse ønskene. Virksomhetsplanen må beskrive aktiviteter og virkemidler på kort og lang sikt.

Sosial virksomhet

Øystein Møylas vei 22 A-D er TAF sin sosiale virksomhet. Her er det 27 leiligheter. Ifølge vedtektene skal leilighetene leies ut til eldre og trygdede medlemmer i TAF. Det er et uttalt mål at boforholdene skal være trygge og trivelig, og at prisen for leie skal være lav i forhold til markedet.

For å gjøre boligen trygg er det montert låssystem som gjør at alle ytterdører er låst hele døgnet. Bygget har brannsikring som følges opp hvert år. Styret i TAF bestemmer hvem som får leie leilighet med utgangspunkt i vedtektene.

For å styrke trivselen har styret i TAF investert i haveutstyr på baksiden av huset. Her finnes også peis for grilling, og telt som skal beskytte for sola, for den som ønsker det. Gjennom TAF sine fond kan det søkes om penger til aktiviteter, så som grilling om sommeren og julebord. Styret er positive til alle forslag som bidrar til å styrke trivselen. Huset har en stor «Feststua» med TV, kjøkken og oppvaskmaskin. Denne står til fri benyttelse for beboerne, enten alene eller for interne arrangementer hvor flere beboere kan delta.

Styret arbeider målrettet med at leilighetene skal ha en god standard. Leilighetene vedlikeholdes kontinuerlig. Dette er tiltak for at alle skal trives best mulig.

Styret har alltid hatt fokus på vedlikehold. For 10-12 år siden ble bygget rehabilitert. Ny fasade og utvidede verandaer. Innvendig vedlikehold blir gjort kontinuerlig. Vann og avløp følges med, og det er et mål at alt skal repareres så snart mangler og feil avdekkes.

På grunn av jevnt kontinuerlig vedlikehold, så klarer styret og holde kostnadene under kontroll. Beboerne skal også ha ros for at de gjennom 60 år har vært flinke til å ta vare på huset. Å ha lave forutsigbare kostnader er nøkkelen til at leieprisene på leilighetene har vært konkurransedyktige i forhold til markedet. En annen årsak er at alt overskudd fra leieinntektene går tilbake til huset.

Da huset sto ferdig i 1962 var det stor etterspørsel på leiligheter i Trygdeboligen. Det var konkurranse blant medlemmene om å få leilighet, og du måtte ha lang ansiennitet for å leie leilighet.

I dag er ikke dette slik. Det har vært tider hvor det har vært ledig leilighet, men ingen søkere. Huset ble bygd for TAF sine medlemmer. Det skulle være eldre eller trygdede medlemmer, og med eldre vurderes både alder og langt medlemskap. Formålet med å bygge Trygdeboligen var at ovennevnte medlemmer skulle få en trygg, trivelig og billig bolig. Dersom den situasjonen oppstår igjen at det ikke finnes søkere blant TAF sine medlemmer til ledig leilighet, så kan leiligheten leies ut på åremål til markedspris.

Veien videre

Styret skal fortsette det gode vedlikeholdet av Trygdeboligen. Å tilby en trygg og billig bolig til sine medlemmer vil fortsatt være et mål for TAF. Styret vil også holde åpent for å bygge nye leiligheter.

Trondheim Kommune har et fremvoksende problem med personer som ikke klarer å skaffe seg en trygg bolig. Kommunen har tatt kontakt med TAF og andre stiftelser i Trondheim som eier og leier ut bolig, i den hensikt å løse denne utfordringen gjennom et samarbeid. Kommunen kaller tiltaket for Bopolit.

TAF har signalisert at de er interessert i et samarbeid når det gjelder utvikling av boliger til mennesker som ikke kommer seg inn på boligmarkedet. TAF sin medvirkning betinger at kommunen stiller tomt til disposisjon, eller tilgang til kapital gjennom blant annet Husbanken.

Styret er ikke avvisende til mer boligbygging. Det kan gjøres gjennom utvikling av egen eiendom, eller ervervelse av ny eiendom. Å skaffe våre medlemmer – og byens befolkning – bolig er en god sosial oppgave. Et samarbeid med kommunen om bygging av leiligheter for eldre, vil være noe TAF sitt styre vil vurdere.

Kulturell virksomhet

TAF har en ubetinget bruksrett til anvist lokale (Monsensalen) og kontor i Kongens gt 19. I tillegg til lager i kjeller.

TAF har siden foreningen ble stiftet i 1850 hatt mange kulturelle aktiviteter. I de siste årene har Monsensalen vært stedet for disse aktivitetene.

I 2022 er det bridge (TAB) som er siste og eneste gjenlevende av de gamle aktiviteter. Dermed er det mye plass i Monsensalen til å drive kulturell aktivitet. I 2020 kom det en forespørsel fra Trondheim Tangoklubb (TT) om leie av lokale flere ganger pr uke. TT skrev kontrakt med TAF og det ga mange nye medlemmer.

Det viste seg at lokalene i Monsensalen ikke var så gode for utøvelse av dans. Støy fra Byscenen gjorde at musikken for dansen ble forstyrret. TT har nå sagt opp sin leiekontrakt og flyttet til nye lokaler.

Styret har et sterkt ønske om å få inn flere kulturelle aktiviteter i Monsenssalen. Tross utfordringer med våre lokaler, vil dette arbeidet fortsette. Parallelt med dette må styret finne ut hvordan våre rettigheter i Kongens gt kan utnyttes til beste for TAF.

Siden overdragelsen av Kongens gt 19 i 2007 har TAF blitt avkrevd felleskostnader på kr 55 000,- betalt til eieren – Byscenen Kongensgt 19. TAF har vært uenig i dette, men stilltiende betalt. Fra og med 2022 er det nå inngått en tilleggsavtale som gjør at felleskostnadene bortfaller.

Veien videre

Styret vil gå gjennom sine rettigheter i Kongens gt 19. Dette er verdifulle lokaler som kan benyttes til kulturell virksomhet. Hvis lokalene ikke er gode nok for enkelte typer kulturell virksomhet, så må TAF vurdere hvordan verdien av disse arealene best mulig kan komme TAF sine formål til gode.

Nye medlemmer

TAF trenger nye medlemmer. Nye medlemmer i alle aldersgrupper tilfører TAF ny kunnskap. Styret vil jobbe for at nye medlemmer finner seg til rette i TAF, og finner nytte i de tilbud som foreningen har.

For å gjøre TAF bedre kjent har styret utviklet egen hjemmeside. Den er under kontinuerlig forbedring. Det er et håp at denne hjemmesiden kan gjøre TAF bedre kjent – at flere får vite hva TAF står for. Styret håper at hjemmesiden bidrar til nye medlemmer, både innenfor det kulturelle område, og det sosiale.

Trondheim april 2022

Styret i TAF