Virksomhetsplan for TAF

«Hvis du vet hvor du skal gå og hvordan du tar deg dit,
er det gode sjanser for å nå målet».

Trondhjems Arbeiderforening sin virksomhetsplan bygger på vedtektene, og tar utgangspunkt i §1:

«Trondhjems Arbeiderforening (TAF) er en ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon som har til formål å fremme sosialt arbeid, bidra til kulturell utvikling og ivareta medlemmenes interesser.»

Virksomhetsplanen er ment å være en utviklingsplan for Trondhjems Arbeiderforening (TAF). Den skal beskrive hva TAF ønsker å oppnå, og hvilke virkemidler som trengs for å oppfylle disse ønskene. Virksomhetsplanen skal beskrive aktiviteter og virkemidler på kort og lang sikt.

Sosialt arbeid

Trygdeboligen

TAF eier en boligblokk i Øystein Møylas vei 22 A-D med 27 leiligheter. Ifølge vedtektene skal leilighetene leies ut til eldre og trygdede medlemmer i TAF. Det er et uttalt mål at boforholdene skal være trygge og trivelige, og at prisen for leie skal være lav i forhold til markedet. Huset ble bygd for å ivareta TAF sine eldre og trygdede medlemmer. Med eldre menes det her lang ansiennitet. Da huset sto ferdig i 1962 var det stor etterspørsel på leiligheter i Trygdeboligen. Det var konkurranse blant medlemmene om å få leilighet, og man måtte ha lang ansiennitet for å bli tildelt leilighet. I dag er det ikke slik.

Kriterier for utleie

Medlemmer har fortrinn til å få leie. Hvis det ikke melder seg noen trygdede medlemmer og/eller medlemmer med lang ansiennitet som søker på ledig leilighet, kan denne leies ut til markedspris. Styret bestemmer hva som er markedspris. Styret tildeler leiligheter basert på kriteriene i vedtektene og skal vise skjønn i vurdering av den enkelte søker for å skape et best mulig bomiljø.

Ny virksomhetsplan når det gjelder leie av leilighet har ikke tilbakevirkende kraft. Det understrekes også at ansiennitet ikke kan arves.

Sikkerhet og trivsel

For å gjøre boligen trygg er det montert låssystem som gjør at alle ytterdører er låst hele døgnet. Bygget har brannsikring som følges opp hvert år. For å styrke trivselen har styret i TAF investert i hageutstyr på baksiden av huset. Her finnes også peis for grilling, og telt som skal beskytte for sola, for den som ønsker det. Gjennom TAF sine fond kan det søkes om penger til aktiviteter som f.eks. grilling om sommeren og julebord. Styret er positiv til alle forslag som bidrar til å styrke trivselen. Huset har en stor «Feststue» med TV, kjøkken og oppvaskmaskin. Denne står til fri benyttelse for beboerne, enten alene eller for interne arrangementer hvor flere beboere kan delta.

Vedlikehold

Styret arbeider målrettet med at leilighetene skal ha en standard som er best mulig innenfor våre økonomiske rammer. På bakgrunn av dette har styret alltid hatt fokus på vedlikehold. For 10-12 år siden ble bygget rehabilitert med ny fasade og utvidede verandaer. Innvendig vedlikehold blir gjort kontinuerlig. Vann og avløp følges opp, og det er et mål at alt skal repareres så snart som mulig.

Parkering

Vi ser at parkeringssituasjonen for Trygdeboligen bør rustes opp. Styret ønsker å se nærmere på muligheten for flere parkeringsplasser, asfaltering av disse og tilrettelegging for elbillading, ev. i samarbeid med en profesjonell aktør.

Kostnadsfokus

På grunn av jevnt og kontinuerlig vedlikehold har styret klart å holde kostnadene under kontroll. Beboerne skal også ha ros for at de gjennom 60 år har vært flinke til å ta vare på huset. Å ha lave, forutsigbare kostnader er nøkkelen til at leieprisene på leilighetene har vært lave i forhold til markedet. En annen årsak er at alt overskudd fra leieinntektene går tilbake til huset.

Veien videre

Styret vil fra årsmøtet 2021 arbeide for at eldre og/eller trygde medlemmer med lang ansiennitet skal få leie bolig til hyggelig pris. Styret må bestemme hvor mange år som er godkjent som lang ansiennitet, og som dermed gir dagens lave leiepris.

Styret skal fortsette det gode vedlikeholdet av Trygdeboligen. Å tilby en trygg og billig bolig til sine medlemmer vil fortsatt være et mål for TAF. Styret vil også holde åpent for å bygge nye leiligheter. Det kan gjøres gjennom utvikling av egen eiendom, eller ervervelse av ny eiendom. Å skaffe våre medlemmer – og byens befolkning – rimelig bolig er en god sosial oppgave. Et samarbeid med kommunen om bygging av flere leiligheter for eldre kan være noe TAF sitt styre vil vurdere.

Kulturell virksomhet

TAF har en ubetinget bruksrett til anvist lokale (Monsensalen) og kontor i Kongens gate 19, i tillegg til lager i kjelleren.

TAF har siden foreningen ble stiftet i 1850 hatt mange kulturelle aktiviteter. I de siste årene har Monsensalen vært stedet for disse aktivitetene.

I 2021 er det bridge (TAB) som er siste og eneste gjenlevende av de gamle aktivitetene. Dermed er det mye plass i Monsensalen til å drive annen kulturell aktivitet. I 2020 kom det en forespørsel fra Trondheim Tangoklubb (TT) om leie av lokale flere ganger pr uke. De har skrevet kontrakt med TAF og vil skaffe TAF mange nye medlemmer.

I tillegg til TT har Bårds danseskole, en liten aktør som driver dans for barn og selskapsdans, skrevet leiekontrakt for leie av Monsensalen en kveld pr. uke.

En pensjonistgruppe leier salen en dag hver måned til møter.

Veien videre

Styret vil arbeide for at flere av TT sine medlemmer blir medlemmer av TAF. En mulig ny kulturell underavdeling innen dans vil bli en styrke for TAF.

TT er en stor gruppe og har behov for større lokale til kurs og oppvisning. TAF har rett til å leie storsalen 8 ganger hvert år og styret håper at TT vil benytte seg av denne rettigheten i fremtiden.

Nye medlemmer

TAF trenger nye medlemmer som kan bruke Monsensalen til kulturelle og sosiale aktiviteter. Nye medlemmer i alle aldersgrupper tilfører TAF ny kunnskap. Styret vil jobbe for at både bridgen og dansen finner seg godt til rette i Monsensalen, og at alle medlemmer tilpasser seg bruk av salen, og trives med sine kulturelle aktiviteter.

For å gjøre TAF bedre kjent har styret videreutviklet egen hjemmeside. Den er under kontinuerlig forbedring og styret håper at hjemmesiden bidrar til nye medlemmer, både innenfor det kulturelle område, og det sosiale. Vi har også blitt mer aktive på Facebook den siste tiden.

Sosialfondet

Fra sosialfondets vedtekter §1: Avkastningen fra fondet skal gå til sosiale og kulturelle formål. Inntil 20% av avkastningen kan gå til foreningens daglige drift, dersom styret skulle finne det nødvendig.

Styret har som målsetning å benytte en større andel av sosialfondet til sosiale formål utenfor TAF for å hjelpe svakerestilte i samfunnet. Dette kan skje ved f.eks. å gi donasjoner til verdige formål eller å inngå samarbeid med andre veldedige organisasjoner i Trondheim. Her håper styret at våre medlemmer kan bli mer aktive og engasjere seg i dette arbeidet.

Trondheim 11. mai 2021

Styret i TAF