Vedtekter trygdeboligen

Vedtatt på årsmøtet 6. september 2021.

§1 Formål

Trygdeboligen er en underavdeling av TAF som har som formål å skaffe leiligheter til sine medlemmer og ivareta beboernes interesser og behov.

§2 Trygdeboligen

Trygdeboligens formue består av leiligheter med inventar og tomt i Øystein Møylas vei 22 i tillegg til Trygdeboligens fond.

§3 Samarbeidsutvalget (SU)

Det velges et samarbeidsutvalg for Trygdeboligen bestående av minst 3 personer som rapporterer saker inn til styret. Leder av samarbeidsutvalget oppnevnes av styret mens 2 medlemmer velges fra Trygdeboligens beboere.

Samarbeidsutvalgets mandat omhandler saksbehandling av saker som oppstår i den daglige driften. Ombygging og vedlikeholdsarbeider ut over det nødvendige for den daglige driften må godkjennes av styret. Adm.sekr skal møte i SU og er styrets kontaktpunkt inn mot SU.

§4 Tildeling av leiligheter

Styret fordeler leiligheter etter søknad. Eldre og/eller trygdede medlemmer er prioritert. Hvis det er ledige plasser ut over etterspørselen i foreningen, kan leiligheter leies ut på åremål til andre leietakere til markedspris.

§5 Beboernes rettigheter og plikter

Beboerne må forholde seg til Trygdeboligens til enhver tid gjeldende reglement som utarbeides av samarbeidsutvalget og godkjennes av styret.

Det er ikke anledning til framleie. Beboerne betaler husleie som fastsettes av styret.

Alle beboere skal betale årlig medlemskontingent.

§6 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer må godkjennes av årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall av fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer.

§7 Avvikling

Forslag om å avvikle Trygdeboligen må fremmes for ordinært årsmøte. Dersom forslaget får 4/5 flertall, kan det fremmes på nytt for et ekstraordinært årsmøte 3-5 uker senere. Her må forslaget også få 4/5 flertall for å bli vedtatt.

Dersom Trygdeboligen skulle bli vedtatt avviklet, plikter styret å sørge for at midlene går til formål som fremmer sosialt arbeid, kulturell utvikling og gjensidig respekt og forståelse.