Vedtekter hovedforening

Vedtatt på årsmøtet 6. september 2021.

§1 Formål

Trondhjems Arbeiderforening (TAF) er en frivillig, ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon som har til formål å fremme sosialt arbeid, bidra til kulturell utvikling og ivareta medlemmenes interesser.

§2 Medlemskap

Alle kan bli medlemmer og må akseptere foreningens vedtekter. Innmelding sendes på særskilt skjema til styret/adm.sekr. Utmelding skjer ved skriftlig henvendelse til styret/adm.sekr.

Medlemmer som ikke respekterer foreningens vedtekter, kan av styret utvises fra foreningen. Vedkommende kan anke en slik utvisning til et medlemsmøte. Anken avgjøres ved simpelt flertall av de fremmøtte medlemmene.

§3 Æresmedlemskap

Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse. Dette kan tildeles den som i særlig grad har gjort en innsats for foreningen. Slik innsats kan være styreverv, representert foreningen utad over lengre tid og formidlet foreningens formål og verdier på en forbilledlig måte.

Både styret og et enkelt medlem kan foreslå tildeling av æresmedlemskap. Foreningens årsmøte avgjør hvem som blir æresmedlem. Det kreves simpelt flertall fra de fremmøtte.

Et medlem som har tittelen «Æresmedlem» skal ikke betale for medlemskapet i TAF, og blir invitert til alle foreningens tilstelninger gratis. Et æresmedlem skal tildeles synlig bevis på æresmedlemskapet.

§4 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og skal avholdes innen utgangen av mai måned. Årsmøtet velger møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen. Styret legger frem beretning fra siste periode, reviderte regnskaper for siste kalenderår og budsjett for inneværende år.

§4.1 Innkalling, stemmerett og fullmakt

Årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel til den kontaktinfoen som medlemmet har oppgitt til foreningen.

Stemmerett har alle som har vært medlem i minst 1 måned, er over 15 år, har betalt årets kontingent og møter opp på årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

§4.2 Saker til årsmøtet

Alle medlemmer med stemmerett kan foreslå saker til behandling på årsmøtet. Innkomne forslag må være styret i hende senest 21 dager før årsmøtet.

Alle saker som skal behandles på årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 5 dager før årsmøtet. Styret skal i god tid før årsmøtet varsle valgkomiteen om sine oppgaver.

Årsmøtets saksliste skal behandle:

  • Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
  • Valg av møteleder og protokollfører.
  • Valg av to personer til å underskrive protokollen.
  • Styrets årsberetning.
  • Regnskap.
  • Styrets forslag til budsjett for inneværende år.
  • Innkomne saker.
  • Valg av styre og valgkomite.

Alminnelige saker avgjøres ved simpelt flertall.

§4.3 Valg

Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer som velges av årsmøtet. Styreleder velges separat og resten av styret konstituerer seg selv. Funksjonstiden for alle er 2 år. Valget innrettes slik at leder og nestleder velges annet hvert år og ikke flere enn 2 styremedlemmer skal være på valg samme år. Styret skal ikke bestå av mer enn 2 medlemmer fra samme underavdeling og det velges 3 personlige varamedlemmer for styremedlemmene.

Alle som har betalt kontingent for inneværende år kan velges inn i styret eller valgkomiteen.

§4.4 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og velges av årsmøtet. Valgkomiteens sammensetning skal være mest mulig representativ for foreningen. Valgkomiteen skal legge frem sitt forslag for styret senest 10 dager før årsmøtet. Valgkomiteen legger også frem forslag til ny valgkomite. Så langt som mulig bør valgkomiteen foreslå kandidater som bidrar til at styret får en mest mulig mangfoldig sammensetning.

§4.5 Ekstraordinært årsmøte

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov, enten etter eget ønske eller dersom 20% av medlemmene krever det.

§5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Kontingenten betales forskuddsvis en gang i året, innen den tid som styret fastsetter.

Barn og ungdom betaler halv kontingent inntil det året de fyller 18 år.

§6 Styret

Styret skal påse at vedtektene overholdes og at foreningens interesser blir ivaretatt. All forretningsdrift skal foregå i foreningens navn. Styret ansetter om nødvendig personale til foreningens drift.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 4 medlemmer være til stede. I tilfelle stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Ved fravær av styreleder overtar nestleder leders funksjon.

Alle styrets medlemmer og varamedlemmer skal ha tilsendt styrepapirene og alle varamedlemmer innkalles til alle styremøter med talerett.

§6.1 Styrets protokoll

Styrets forhandlinger og beslutninger skal protokollføres. Forslag til protokoll sendes styrets medlemmer snarest mulig etter styremøtet. Protokollen godkjennes og underskrives senest i det etterfølgende styremøtet. Alle styremedlemmer har rett til å få protokollført uenighet.

§7 Foreningens underavdelinger

Styret behandler og godkjenner søknader om å bli underavdeling av TAF. En forutsetning for å forbli underavdeling er at minst 50% av underavdelingens medlemmer er medlem i TAF.

Foreningens underavdelinger disponerer vederlagsfritt foreningens lokaler til sin virksomhet etter regler fastsatt av styret. Underavdelingene legger frem for styret sine planer for bruken av lokalene. De plikter å legge frem sine årsberetninger for styret.

§8 Oppløsning

Forslag om å oppløse foreningen må fremmes for ordinært årsmøte. Dersom forslaget får 4/5 flertall, kan det fremmes på nytt for et ekstraordinært årsmøte 3-5 uker senere. Her må forslaget også få 4/5 flertall for å bli vedtatt.

Dersom foreningen skulle bli vedtatt nedlagt, plikter styret å sørge for at foreningens midler går til formål som fremmer sosialt arbeid, kulturell utvikling og gjensidig respekt og forståelse.