Vedtekter hovedforening

Sist oppdatert: (mangler dato).

§1. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og underavdelingenes aktiviteter. Herigjennom å tilknytte seg paraplyorganisasjoner for på den måten øke medlemstallet. Tilknytte oss ungdommer på den måten fornye medlemsmassen å skape mangfold. Vi vil fremme ideer og gjennomføre tiltak for kulturell utvikling, gjensidig respekt og toleranse.

§2. Alle kan bli medlemmer, personlig, og gjennom underavdeling eller paraplyorganisasjon. Søknad sendes på særskilt skjema til styret/daglig leder. Det nye medlemmet får foreningens vedtekter. Utmelding skjer skriftlig til styret for direktemedlemmer, eller gjennom sin underavdeling. 

§3. En paraplyorganisasjon er en sammenslutning av personer som driver en eller annen aktivitet som samsvarer med TAF sine intensjoner. Organisasjonen betaler en årlig sum for medlemskap. De vil ha en stemme på årsmøtet, men kan bruke salen mot en rimelig godtgjørelse for hver gang, fastsatt av styret.

§4. Et medlem som ikke respekterer foreningens vedtekter, kan av styret utvises fra foreningen. Vedkommende kan anke en slik utvisning til et medlemsmøte. Anken avgjøres med simpelt flertall av medlemsmøtet.

§5. Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse.

Æresmedlemskap i Trondhjems Arbeiderforening kan tildeles personer med minst 15 års sammenhengende medlemskap og som tilfredsstiller minst 2 av følgende krav:

  • Har ytt særdeles fortjenestefullt arbeid innen foreningen, og innehatt styreverv minimum 5 år.
  • Har representert foreningens omdømme utad og i særdeles rekruttering av nye medlemmer
  • Har hatt generell god innflytelse i foreningen (gjelder både humør, arbeid, deltakelse osv.) i lengre tid.
  • Styret kan gjøre unntak ved innstilling av personer, i helt spesielle tilfeller.

Et medlem som har tittelen «Æresmedlem» har gratis medlemskap i TAF.

Æresmedlemmet tildeles synlig bevis på sitt Æresmedlemskap

§6. Stemmerett har alle som har vært medlem i minst 6 måneder, er over 18 år, har betalt siste års kontingent og møter opp på årsmøtet.

§7. Årsmøtet er foreningens høyeste organ og skal holdes årlig innen utgangen av mai måned.

Årsmøtet velger møteledelse, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen.

Styret legger fram siste periodes beretning, reviderte regnskaper for siste kalenderår og kommende års budsjett.

§8. Årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel, til den postadressen eller e-postadressen som medlemmet har opplyst foreningen om.

 Alle medlemmer med stemmerett, kan foreslå saker til behandling på årsmøtet.

 Innkomne skriv og forslag må være levert styret innen ti (10) virkedager før årsmøtet.

§9. Valgkomiteen, som er på tre medlemmer, og som velges av årsmøtet, har også ti (10) dagers frist. Den legger også fram forslag til ny valgkomité, med varamedlemmer.

§10. Alle saker som skal behandles på årsmøtet, inklusive styrets beretning, regnskaper og budsjett, skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest fem (5) virkedager før årsmøtet. Styret skal i god tid før generalforsamlingen varsle valgkomiteen om dens oppgaver.

§11. Alminnelige saker avgjøres ved simpelt flertall.

§12. Kontingenten fastsettes av årsmøtet, etter forslag fra styret. Den betales forskuddsvis en gang i året innen den tid som styret fastsetter.

Barn og ungdom inntil det år de fyller 18 betaler halv kontingent.

§13. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov, enten etter eget ønske eller dersom minst 20 % av medlemmene krever det.

§14. Styret består av leder og nestleder samt tre (3) styremedlemmer, som alle velges av generalforsamlingen. Disse fungerer i to (2) år, slik at to eller tre avgår hvert år. Leder og nestleder avgår skiftevis. Tre (3) varamedlemmer velges for ett år.

§15. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst fire medlemmer være til stede. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Ved fravær overtar nestleder leders funksjoner.

§16. Styrets forhandlinger og beslutninger skal protokollføres, leses opp og underskrives av de tilstedeværende medlemmene på neste styremøte. Alle styremedlemmer har rett til å få protokollført uenighet.

 Alle styremedlemmer og varamedlemmer mottar sakspapirer til styremøtene og får tilsendt protokollen. Første varamedlem kalles inn til alle styremøter – med tale- og forslagsrett.       

§17. Styret skal påse at vedtektene blir overholdt og foreningens interesser ivaretatt. All forretningsdrift skal foregå i foreningens navn. Styret ansetter om nødvendig, personale til foreningens drift.

§18. Foreningens underavdelinger, der alle må være medlemmer av hovedforeningen, disponerer vederlagsfritt foreningens lokaler til sin virksomhet, etter regler fastsatt av styret. Underavdelingene legger fram for styret sine planer for bruken av lokalene. De plikter også å legge fram sine årsberetninger for årsmøtet.

§19. Trygdeboligen er en underavdeling, underlagt hovedstyret og styres av en arbeidsgruppe på 3 personer, hvor leder velges av årsmøtet og tiltrer som nestleder av hovedstyret. Beboerne i Trygdeboligene velger en representant til arbeidsutvalget. Styret oppnevner det tredje medlemmet.

Det føres eget avdelingsregnskap for Trygdeboligene lik hovedforening og sosialfond.

§20. Forslag om å oppløse foreningen må fremmes på ordinært årsmøte. Dersom forslaget får 4/5 flertall, kan det fremmes på nytt på en ekstraordinært årsmøte 3-5 uker senere. Her må forslaget også få 4/5 flertall for å bli vedtatt.

§21.  Dersom foreningen skulle bli vedtatt nedlagt, plikter styret å sørge for at foreningens midler går til formål som fremmer sosiale aktiviteter, kulturell utvikling, gjensidig respekt og toleranse.