Vedtekter fond

Fondet ble opprettet på generalforsamlingen 3. mai 1990. Siste vedtatte revidering på årsmøtet 6. september 2021.

§1 Formål

Avkastningen fra fondet skal gå til sosiale og kulturelle formål. Inntil 20% av avkastningen kan gå til foreningens daglige drift, dersom styret skulle finne det nødvendig

§2 Forvaltning av fondet

Fondet forvaltes av styret i Trondhjems Arbeiderforening. Søknad om midler sendes styret innen 1/11 inneværende år. Enkeltmedlemmer og grupper kan søke. Alle søknader må være begrunnet. Ved utbetaling må bilag fremlegges.

§3 Omfang av fondet

Maksimalt 60 % av avkastningen fra foregående år kan benyttes. Midlene disponeres etter fondets formålsparagraf av styret og revidert regnskap legges fram for medlemmene på årsmøtet.

§4 Ubenyttede midler

Midler som ikke har blitt brukt i de to foregående år, tilfaller grunnfondet.

§5 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer må godkjennes av årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall av fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer.

§6 Avvikling

Forslag om å avvikle fondet må fremmes for ordinært årsmøte. Dersom forslaget får 4/5 flertall, kan det fremmes på nytt for et ekstraordinært årsmøte 3-5 uker senere. Her må forslaget også få 4/5 flertall for å bli vedtatt.

Dersom fondet skulle bli vedtatt avviklet, plikter styret å sørge for at midlene går til formål som fremmer sosialt arbeid, kulturell utvikling og gjensidig respekt og forståelse.