Vedtekter fond

Fondet ble opprettet på generalforsamlingen 3. mai 1990. Siste vedtatte revideringer 23. mai 2018.

§1. Avkastningen fra fondet skal gå til sosiale og kulturelle formål.

Inntil 20% av avkastningen kan gå til foreningens daglige drift, dersom styret skulle finne det nødvendig

§2. Fondet forvaltes av styret i Trondhjems Arbeiderforening. Enkeltmedlemmer og grupper kan søke. Alle søknader må være begrunnet.

Ved utbetaling må bilag fremlegges.

§3. Maksimalt 60 % av avkastningen fra foregående år kan benyttes. Midlene disponeres etter fondets formålsparagraf av styret, og revidert regnskap legges fram for medlemmene på hovedforeningens årsmøtet.

§4. Midler som ikke har blitt brukt i de to foregående år, tilfaller grunnfondet.

§5. Søknad om midler sendes styret

§6. Vedtektsendringer må godkjennes av hovedforeningens årsmøte. Det kreves 2/3 flertall av fremmøtte, stemmeberettiget medlemmer.