Samarbeidsutvalget

I §3 av vedtektene for Trygdeboligen står det følgende:

«Det velges et samarbeidsutvalg for Trygdeboligen bestående av minst 3 personer som rapporterer saker inn til styret. Leder av samarbeidsutvalget oppnevnes av styret mens 2 medlemmer velges fra Trygdeboligens beboere.

Samarbeidsutvalgets mandat omhandler saksbehandling av saker som oppstår i den daglige driften. Ombygging og vedlikeholdsarbeider ut over det nødvendige for den daglige driften må godkjennes av styret. Adm.sekr skal møte i SU og er styrets kontaktpunkt inn mot SU.»

Samarbeidsutvalgets oppgave er å saksbehandle saker knyttet til Trygdeboligen innenfor rammer gitt av styret. Forslag fra samarbeidsutvalget forelegges styret for beslutning.

Samarbeidsutvalget har ingen besluttende myndighet på vegne av styret i TAF.

Vaktmester i Trygdeboligen er underlagt styret som gjennom sin adm.sekr instruerer vaktmester innenfor dennes arbeidsinstruks.

Rammer for samarbeidsutvalget:

  • Leder i samarbeidsutvalget kaller inn til beboermøter.
  • Det føres referat fra møtene som gjøres kjent for beboerne og sendes styret.
  • Samarbeidsutvalget skal ta i mot saker dra beboerne og ev. forberede disse for styret der dette ansees nødvendig.

Eksempel på saker som kan være aktuelle:

  • Sikre at det finnes instrukser for brann, sikkerhet og evakuering, og føre kontroll av disse.
  • Forslag til anskaffelse or reparasjon av utstyr og inventar.
  • Varsle styret om nødvendig vedlikehold av boligmassen.
  • Ordensregler brudd på disse.
  • Foreslå trivselstiltak og gjennomføre disse.
  • Søke om fondsmidler innen oppgitte frister.
  • Andre forhold som fremmes av beboerne.

Alle saker saksbehandles og videresendes styret for informasjon eller beslutning.