Samarbeidsutvalget

I §19 av vedtektene står det følgende:

Trygdeboligen er en underavdeling, underlagt hovedstyret og styres av en arbeidsgruppe på 3 personer, hvor leder velges av årsmøtet og tiltrer som nestleder av hovedstyret. Beboerne i Trygdeboligene velger en representant til arbeidsutvalget. Styret oppnevner det tredje medlemmet.

Samarbeidsutvalgets oppgave er å saksbehandle saker knyttet til Trygdeboligen innenfor rammer gitt av hovedstyret. Forslag fra samarbeidsutvalget forelegges hovedstyret for beslutning.

«Underlagt hovedstyret» betyr at hovedstyret er øverste myndighet i Trygdeboligen.

«Innenfor rammer gitt av hovedstyret» betyr at det er hovedstyret som beslutter hvilke oppgaver og ansvar som påligger samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget har ingen besluttende myndighet på vegne av hovedstyret i TAF.

Vaktmester i Trygdeboligen er underlagt hovedstyret som gjennom sin administrasjonssekretær instruerer vaktmester innenfor dennes arbeidsinstruks.

Rammer for samarbeidsutvalget:

  • Leder i samarbeidsutvalget kaller inn til beboermøter.
  • Det føres referat fra møtene som gjøres kjent for beboerne og sendes hovedstyret.
  • Samarbeidsutvalget skal ta i mot saker dra beboerne og ev. forberede disse for hovedstyret der dette ansees nødvendig.

Eksempel på saker som kan være aktuelle:

  • Sikre at det finnes instrukser for brann, sikkerhet og evakuering, og føre kontroll av disse.
  • Forslag til anskaffelse or reparasjon av utstyr og inventar.
  • Varsle styret om nødvendig vedlikehold av boligmassen.
  • Ordensregler brudd på disse.
  • Foreslå trivselstiltak og gjennomføre disse.
  • Søke om fondsmidler innen oppgitte frister.
  • Andre forhold som fremmes av beboerne.

Alle saker saksbehandles og videresendes styret for informasjon eller beslutning.