Husordensregler for Trygdeboligen

Med endringer vedtatt på beboermøte 28. juni 2021

1.    Innledning

Ordensreglene har som formål å bidra til trivsel og gode forhold i trygdeboligene og mellom beboerne. Respekt for reglene og at disse blir overholdt er en selvfølge.

Ordensreglene gjelder for alle som gis eller har tilgang til leilighetene og fellesarealene. Beboerne er ansvarlig for at ordensreglene overholdes.

Samarbeidsutvalget har fullmakt til å se at ordensreglene overholdes, eventuelt påtale overtredelser.

2.    Fellesareal

Alle inngangsdører skal til enhver tid være låst; hovedinngangsdører og dører bak. Lufting med åpen dør bak tillates når det er beboere i hagen.

Bruk av ild, for eksempel levende lys og røyking skal ikke forekomme i oppgang og andre fellesarealer.

Både utendørs og innendørs fellesareal skal fremstå velstelt og ryddig. Lagring er ikke tillatt i fellesareal.

Vask og eller reparasjon som medfører oljesøl eller annen tilsmussing skal ikke utføres i gata, utenfor inngangene eller på parkeringsplassen. Spyling av bil/sykkel tillates.

Av- og pålessing med motor avslått er tillatt utenfor inngangene.

Beboere plikter å verne om trær, plener og andre ytre anlegg.

3.    Terrasser

Det må ikke settes eller henges opp gjenstander på terrassene som kan blåse eller falle ned.

Blomsterkasser skal henge på innsiden av rekkverket av sikkerhetsmessige årsaker.

Terrassene må ikke brukes eller rengjøres slik at det sjenerer andre.

Lufting av sengetøy tillates i vindu bak.

Fugler skal ikke mates på terrassene. Det skal heller ikke legges ut mat til dyr og fugler på uteområdet.

Grilling på terrassen med elektrisk grill er i orden.

Terrassenes brystvern/rekkverk skal ikke endres.

Maling av vegger og tak på beboerens terrasse må skje etter vedtatte fargekoder.

4.    Leiligheter

Rom må holdes oppvarmet slik at vann og avløp ikke fryser. Sluk og avløpsrør skal renses jevnlig for hår, smuss og fett. Anbefalt rensemiddel er MUDIN. Kontakt adm. sekr ved tette rør. Vær oppmerksom på at feil bruk av middel kan skade rørene. Kun toalettpapir skal kastes i do.

5.    Ro og orden

Det skal være ro i leiligheten og ellers i huset mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Generelt bør unødig støy unngås. Vis hensyn til naboer.

Støyende håndverksarbeid i egen leilighet skal skje i tiden kl. 07.00 – 20.00 på hverdager og lørdager mellom kl. 10.00 – 16.00.

På «røddager» skal det ikke foretas oppussing og vaskerommet skal ikke brukes.

6.    Informasjon

Mail og SMS er foretrukket, men postkassen brukes til de som ikke har e-post.

7.    Avfall

Restavfall og plast skal samles i poser. Papp og papir komprimeres og kastes oppi container.

Gjenstander som ikke hører hjemme oppi avfallscontainerne, leveres gjenbruksstasjon.

Kun trygdeboligenes felles eiendeler kan etter samarbeidsutvalgets bestemmelse oppbevares i søppelrommet.

8.    Boder

Beboerne må selv ta hånd om renhold av boden og holde den låst. Områdene rundt bodene holdes ryddige og rene.

9.    Sykler

Sykler skal plasseres i sykkelstativ ute, eller i sykkelboden.

10.         Dyrehold

Det er ikke tillatt med husdyr, men dyrebesøk tillates.

11.         Trygghet

For beboernes egen sikkerhet skal hovedinngangsdørene aldri settes i åpen stilling uten tilsyn. Personer du ikke kjenner må aldri slippes inn via calling eller hovedinngangsdør.

12.         Meldeplikt

Beboer plikter å underrette vaktmester og/eller samarbeidsutvalget om lekkasjer, mangler o.l. som berører leiligheten, fellesarealer og bygningsmasse, slik at skadens omfang kan begrenses og utbedring foretas så raskt som mulig.

13.         Endringer

Ordensreglene kan endres av beboermøte.

14.         Sanksjoner

Beboer er ansvarlig for skader som påføres boligen eller andre beboeres eiendeler.

Utgifter til fjerning av avfall, rot og gjenstander som en beboer ikke har fjernet fra fellesområder etter skriftlig varsel, vil bli belastet den beboer dette gjelder. Utgifter til utrykning, mekling, telefon osv. i forbindelse med husbråk og overtredelse av ordensreglene belastes den beboer som forårsaker støy og overtredelser.