Instruks for administrasjonssekretær

TAF har ansatt en administrasjonssekretær i ca 20% stilling. Adm.sek. skal utføre de vedtak som fattes i styrets møter, med mindre styret setter andre til disse oppgavene.

Hovedoppgaver:

 • Bistå ved skifte av leietaker i leilighetene i Trygdeboligen. Herunder :
  • Kontakt med TOBB.
  • Inspeksjon av leiligheter.
  • Komme med forslag til oppussing og administrere dette.
  • Sørge for at nøkler samles inn og leveres ny leietaker.
  • Ordne depositum.
  • Etablere kontrakter.
 • Åpne all post til TAF og videreformidle denne til styret.
 • Administrere oppgavene til vaktmester i Trygdeboligen.
 • I tillegg andre saker som en sekretær for administrasjonen skal gjøre.

Styret i TAF er administrasjonssekretærens arbeidsgiver. I følge instruks skal denne møte på styremøter og rapportere om den daglige virke i TAF.