Protokoll fra årsmøtet 2022

Tid: Onsdag 27. april kl 18-20.
Sted: Monsensalen
Til stede: 33 medlemmer

 1. Åpning

Styreleder Torleif Rolfsen ønsket velkommen til årsmøtet.

Noen av TAF sine medlemmer har avgått ved døden siden forrige årsmøte. Leder ba de fremmøtte være med og hedre disse med ett minutts stillhet.

 1. Valg av møteleder og møtereferent

Torleif Rolfsen ble foreslått som møteleder. Hjard Jensen ble foreslått som referent. Valg av møteleder og referent ble godkjent.

 1. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Inge Wold og Wenche Søbak ble valgt til å underskrive protokollen.

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteleder opplyste at innkallingen var sendt ut til alle medlemmer med kjent e-postadresse og mobilnummer den 25. mars. Saksdokumentene ble sendt ut 22. april. Dagsorden var satt opp i henhold til vedtektene. Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Årsmøtet var dermed lovlig satt.

 1. Styrets årsberetning for perioden (6. september 20201– 27. april 2022)

Møteleder leste opp styrets årsberetning. Noen mindre feil ble rettet. Årsberetningene ble godkjent.

 1. Virksomhetsplan for TAF

Møteleder leste opp deler av styrets forslag til virksomhetsplan og oppfordret medlemmene til å komme med innspill til denne direkte til styret.

 1. Regnskap for 2021

Møteleder gikk gjennom og kommenterte regnskapet for Hovedforeningen og Trygdeboligen. Dette er nå slått sammen til ett regnskap med to underregnskap da TAF kun har ett organisasjonsnummer. Regnskapet er ført av TOBB og inneholdt 16 noter med forklaringer.

Styret har bedt BDO om å revidere regnskapet fremover og har oversendt all dokumentasjon. Revisjonsrapport for 2021 var ikke utarbeidet til årsmøtet, men en foreløpig rapport var mottatt som bare hadde mindre justering av teksten på enkelte av postene i regnskapet.

Regnskapet for 2021 ble enstemmig vedtatt.

 1. Budsjett 2022

Budsjettet for 2022 ble gjennomgått. Det ble kommentert at budsjett for periodisk og løpende vedlikehold av Trygdeboligen ansees å være noe lavt. Møteleders svar på dette var at budsjettet er et mål for den økonomiske driften og at nødvendige vedlikeholdsoppgaver vil måtte tas fortløpende.

Møteleder ba årsmøtet godkjenne styrehonorar for perioden 2021-2022 som er satt til kr 40.000.

Styrehonorar og budsjett for 2022 ble enstemmig vedtatt.

 1. Fastsettelse av kontingent for 2023

Styret foreslo at kontingenten for 2023 settes til kr 400. Forslaget ble vedtatt uten kommentarer.

 1. Innkomne forslag

SU hadde utarbeidet et forslag til en rekke vedtektsendringer for TAF. Håvard Lauvås påpekte da at det var svært vanskelig å ta stilling til alle disse forslagene som blant annet ville fjerne alle vedtektene for Trygdeboligen. Siden dette var svært inngripende forslag til endringer fremmet han følgende forslag:

Årsmøtet utsetter sak om vedtektsendringer. Årsmøtet oppretter et utvalg som får i oppdrag å ta en helhetlig gjennomgang av vedtekter for TAF, Trygdeboligen og fond. Utvalget legger fram forslag til reviderte vedtekter for styret innen 15.mars 2023. Styret fremmer saken for årsmøtet 2023. SU og styret oppnevner sine representanter til utvalget innen 1.juni 2022. Leder av utvalget utpekes av styret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Som en konsekvens av dette trakk SU sitt forslag.

 1. Valg

Valgkomiteens la fram sin innstilling for 2022. Følgende personer ble valgt:

 • Styreleder: Torleif Rolfsen – ikke på valg.
 • Styremedlem: Wenche Søbak – erstatter Gunnar Bolkan som valgte å trekke seg fra styret. Wenche ble valgt for 1 år.
 • Styremedlem: Tone Rehaug ble valgt for 2 år.
 • Styremedlem: Jan Leer ble valgt for 2 år.
 • Styremedlem: Håvard Lauvås ble valgt for 2 år.
 • Varamedlem: Hilde Wahl ble valgt for 1 år.
 • Varamedlem: Per Lie ble valgt for 1 år.
 • Varamedlem: Reidun Myklebust ble valgt for 1 år.

Valgkomite for 1 år:

 • Ellinor Dahl – leder
 • Stig Røttereng
 • Heidi Dahl
 1. Avslutning

Møteleder avsluttet med å takke av det gamle styret og ønsket nye styremedlemmer velkommen.

Hjard Jensen
Referent

Torleif RolfsenWenche SøbakInge Wold