Protokoll fra årsmøtet 2021

Tid:                       Mandag 6. september kl 18-20.
Sted:                    Monsensalen
Til stede:             15 medlemmer + 1 uten stemmerett.


1. Åpning

Styreleder Torleif Rolfsen åpnet møtet med å ønske alle velkommen og at årsmøtet skulle vært gjennomført innen utgangen av mai, men ble utsatt på grunn av pandemien.

Noen av TAF sine medlemmer har avgått ved døden siden forrige årsmøte. Leder ba de fremmøtte være med og hedre disse med ett minutts stillhet.

2. Valg av møteleder og møtereferent

Torleif Rolfsen ble foreslått som møteleder. Hjard Jensen ble foreslått som referent.

Valg av møteleder og referent godkjent uten motkandidater

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Harry Leistad og Heidi Dahl ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteleder opplyste at innkallingen var sendt ut til alle medlemmer med kjent e-postadresse og mobilnummer. Øvrige medlemmer er gjort kjent med møtet via brev på bopel.

Dagsorden var satt opp i henhold til vedtektene.

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

Årsmøtet var dermed lovlig satt.

5. Styrets årsberetning for perioden (16. september 2020 – 6. september 2021)

Møteleder leste opp styrets årsberetning. Årsberetning fra Trondhjems Arbeiderforenings bridgeklubb ble også lest opp.

Begge årsberetningene ble godkjent uten kommentarer.

6. Virksomhetsplan for TAF

Møteleder leste opp styrets forslag til virksomhetsplan. Harry Leistad kommenterte at han savner en plan for hvordan TAF skal utvikle seg fremover og at dette ikke kom klart fram i virksomhetsplanen. Hanne Lock Nilsen kommenterte at virksomhetsplanen inneholder akkurat dette, f eks med avsnitt om veien videre, hvordan skaffe nye medlemmer osv.

Møteleder kommenterte at styret er åpent for innspill fra medlemmene for å forbedre innholdet og at dette skal være et levende dokument og et verktøy for styret.

7. Regnskap for 2020

Møteleder gikk gjennom og kommenterte regnskapet for Hovedforeningen og Trygdeboligen.

Møteleder ba årsmøtet godkjenne styrehonorar for perioden 2020-2021 som er satt til 50.000. Dette består av 30.000 som ble vedtatt av forrige årsmøte + 20.000 i kompensasjon for at styret måtte overta adm.sekr sine oppgaver fra februar til juli da adm.sekretær var sykmeldt. Besparelsen i redusert lønnsutbetaling i samme periode er i størrelsesorden 70.000.

Det ble også vist et oppsett av TAF sine aktiva pr 7. juni 2021 som viser en egenkapital i form av aksjer, fond og innskudd på kr 4.768.691 og en gjeld på kr 5.445.492.

Regnskapet viser ikke et fullstendig bilde da TOBB ikke har inkludert foreningens aktiva i sitt regnskap. Dette blir endret fra 2021.

Regnskapene for 2020 og styrehonorarene for 2020-2021 ble enstemmig vedtatt.

8. Budsjett 2021

Budsjettet for Hovedforeningen og Trygdeboligen ble gjennomgått.

Det var ingen kommentarer til budsjettet for 2021.

9. Fastsettelse av kontingent for 2022

Styret foreslår at kontingenten for 2022 settes til kr 400,-.

Forslaget ble vedtatt uten kommentarer.

10. Innkomne forslag

Styret la fram forslag til vedtaksendringer for Hovedforeningen, Trygdeboligen og Sosialfondet. Enkeltpunkter ble diskutert underveis og justeringer ble foretatt.

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

11. Valg

Valgkomiteens innstilling for 2021:

 • På valg: Leder for 2 år: Torleif Rolfsen. Gjenvalg.
 • Torleif Rolfsen ble gjenvalgt som leder.
 • På valg: Styremedlem for 2 år Gunnar Bolkan. Gjenvalg.
 • Gunnar Bolkan ble gjenvalgt som styremedlem.
 • Valgkomiteen var ikke informert om nestleders avgang fra styret 1 år før tiden. De hadde derfor ikke lagt fram noe forslag om erstatning av styremedlemmet. Her ble det fremmet et forslag fra styret (Bjørg Karin Eggen) og et benkeforslag (Trond Arild Soligard).
 • Trond Arild Soligard ble valgt som styremedlem for 1 år med 8 mot 6 stemmer.

Varamedlemmer til styret for 1 år:

 • 1. Vara Tone Rehaug.  Gjenvalg med opprykk fra 2. vara.
 • Tone Rehaug ble gjenvalgt som 1. vara.
 • 2. Vara: Bjørg Karin Eggen. Gjenvalg fra 1. vara.
 • Bjørg Karin Eggen ble valgt som 2. vara.
 • 3. Vara Heidi Dahl. Ny
 • Heidi Dahl ble valgt som ny 3. vara.

Valgkomite for 1 år:

 • Ellinor Dahl. Gjenvalg (Leder)
 • Reidun Myklebust. Ny
 • Siri Rørholt. Ny
 • Ellinor Dahl, Reidun Myklebust og Siri Rørholt ble valgt til valgkomiteen.

12. Avslutning

Møteleder avsluttet med å takke av det gamle styret og ønsket nye styremedlemmer velkommen.

Hjard Jensen
Referent

Harry Leistad (sign) Heidi Dahl (sign)