Protokoll fra årsmøtet 2020

Tid:       Onsdag 16.september kl 18.00
Sted:    Monsensalen
Til stede: 20 medlemmer. To hadde ikke stemmerett.


Leder Torleif Rolfsen åpnet møtet ved å ønske alle velkommen. Han sa at årsmøtet skulle vært gjennomført innen utgangen av mai. Årsaken til utsettelsen er den pandemien som verden har vært utsatt for.

Noen av TAF sine medlemmer har avgått ved døden siden forrige årsmøte. Leder ba de fremmøtte være med og hedre disse med ett minutts stillhet.

 • Valg av møteleder og møtereferent

Etter forslag fra styret ble Torleif Rolfsen valgt til møteleder. Jo Kvaale ble vagt til referent.

Valg av møteleder og referent godkjent uten motkandidater

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteleder opplyste at innkallingen var sendt ut til alle medlemmer med kjent e-postadresse. Øvrige medlemmer er gjort kjent med møtet via brev på bopel.

Dagsorden var satt opp slik vedtektene bestemmer.

Det kom inn anmerkning på at innkallingen var sendt ut for sent. Styreleder beklaget dette, og sa at pandemien og sykdom var årsaken.

Møteleder ba de fremmøtte om at Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden, slik at Årsmøtet ikke ble ytterligere utsatt.

Innkalling og dagsorden ble deretter godkjent.

Årsmøtet var dermed lovlig satt.

Møteleder ba om to personer til å underskrive årsmøteprotokollen. Tone Revhaug og Jo Kvaale ble valgt.

Marius Foss og Trygve Sæther ble valgt til tellekorps.

 • Årsberetning perioden 8.mai 2019 – 16.september 2020

Møteleder leste årsberetningen for perioden. Det framkom kommentarer til feil rekkefølge på varamedlemmene til styret. Dette vil bli rettet.

Rolfsen leste også årsberetning fra Trondhjems Arbeiderforenings bridgeklubb.

Beretningene ble godkjent med ovennevnte kommentarer

 • Regnskap for 2019

Møteledergikkgjennom og kommenterte regnskapet for Hovedforeningen.

Møteleder gikk gjennom og kommenterte regnskapet for Trygdeboligen.

Møteleder ba også årsmøtet godkjenne styrehonorar for perioden 2019-2020. Styrehonorar til styreleder – kr 13 000,00 – tas fra regnskapet for Trygdeboligen. Styrehonorar for øvrige medlemmer av styret – kr 17 000,00 – tas fra Sosialfondet.

Regnskapene og styrehonorarene for 2019 ble godkjent uten kommentarer

Møteleder gikk gjennom bevegelsene på konti til Sosialfondet og Utbyggingsfondet. Det ble også vist et oppsett av TAF sine aktiva pr 16.september 2020.

 • Budsjett 2020

Budsjettet for Hovedforeningen og Trygdeboligen ble gjennomgått.

Det fremlagte budsjettet for 2020 ble godtatt uten kommentarer

 • Fastsettelse av kontingent for 2021

Styret foreslår at kontingenten for 2021 settes til kr 400,-

Kontingenten ble enstemmig satt til kr 400,- for 2021

 • Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag

 • Valg

Valgkomiteens forslag:

Nestleder for to år: Stig Røttereng (gj.v.)

Styremedlem for to år: Jo Kvaale (gj.v.)

Et styremedlem for to år: Hjard Jensen (ny)

1.varamedlem for ett år: Bjørg Karin Eggen (ny)

2. varamedlem for ett år: Tone Rehaug (ny)

3. Varamedlem for ett år: Inge Vold (gj.v.)

Møteleder ledet valget.

Ragnar Hegge ble foreslått som nestleder. Motkandidat til Stig Røttereng

Etter avstemning ble Ragnar Hegge valgt.

Jo Kvaale ble valgt uten motkandidat.

Ellinor Dahl ble foreslått som motkandidat til Hjard Jensen.

Etter avstemning ble Hjard Jensen valgt.

Ragnar Hegge var styremedlem i det sittende styret. Han var nettopp valgt som nestleder. Nytt styremedlem for ett år måtte velges. Benkeforslag på Gunnar Bolkan.

Gunnar Bolkan ble enstemmig valgt.

Anniken Sand ble foreslått som første vara som motkandidat til Bjørg Karin Eggen.

Bjørg Karin Jensen ble valgt

Tone Rehaug ble enstemmig valgt til 2. varamedlem

Inge Wold ble enstemmig valgt til 3. varamedlem.

Nestleder + 2. og 3. varamedlem utgjør samarbeidsutvalget for Trygdeboligen.

Valgkomiteens innstilling til ny valgkomite:

Harry Leistad, Heidi Dahl, Wenke Søbak

Harry Leistad, Ellinor Dahl og Anniken Sand ble enstemmig valgt.

Etter valget har styret følgende sammensetning:

Leder: Torleif Rolfsen – ett år

Nestleder: Ragnar Hegge – to år

Styremedlem: Jo Kvaale – to år

Styremedlem: Hjard Jensen – to år

Styremedlem: Gunnar Bolkan – ett år

 1. varamedlem: Bjørg Karin Eggen
 2. varamedlem: Tone Revhaug
 3. varamedlem: Inge Wold

Avslutning

Møteleder takket alle for fremmøtet. Han takket også alle avgåtte styremedlemmer og varamedlemmer for jobben i styret. Alle vil bli tilsendt blomster som takk for innsatsen.

Møteleder ønsket alle nyvalgte velkommen inn i styret og gratulerte med valget.

Møteleder takket for et godt møte og ønsket vel hjem.

Jo Kvaale
Referent

Tone Rehaug (sign.)                               Jo Kvaale (sign.)